LINKOVI

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Home (Pod)sjećanja Zapisnik saslušanja, presuda i obrazloženje presude Mustafi Busuladžiću
Zapisnik saslušanja, presuda i obrazloženje presude Mustafi Busuladžiću PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 30 Ožujak 2018 09:18

Mustafa BusuladzicSud – broj 8/45.

OZNA VOJNOM SUDU KOMANDE GRADA SARAJEVA (2. maj 1945)

Sarajevo

Predajemo Vam na suđenje narodnog neprijatelja:

MUSTAFU BUSULADŽIĆA, profesora iz Sarajeva zato što je:

a) bio spiker radio stanice u Rimu i prevodilac vijesti od januara do maja 1942 godine.

b) saradnik palestinskog muftije El-Huseina poznatog sluge fašizma, u Italiji i Njemačkoj, kao prvi njegov upoznavalac sa prilikama u Bosni i Hercegovini, čime mu je pripomogao da u zajednici sa okupatorom iskoristi političko stanje u BiH kod muslimana, za formiranje SS-divizije.

c) pisac i izdavalac šovinističkih i političkih članaka i brošura u duhu fašističke ideologije, čime je uticao na mase i pomagao okupatoru na raspirivanju bratoubilačkog rata, mobilizaciji za okupatorske jedinice i za jedinice u službi okupatora (milicije).

d) kao govornik koristeći svoj položaj sveštenika istupao u šovinističkom duhu, čime je pripomogao okupatoru da mobiliše jedan dio masa za sebe, pomoću El-Huseina i njemu sličnih sa parolom “Din je u opasnosti”.

e) nastavnik u “Školi imama za SS-diviziju u Gubenu u Njemačkoj” čiji je zadatak bio vaspitanje imama u fašističkom duhu i pripremanje za rad u SS-diviziji i na terenu među musliman. življem u našoj zemlji, za mobilizaciju masa u službi okupatora. Za ovaj posao primio je nagradu od El-Huseina 500. – RM.

Prilažemo kao dokazni materijal:

Njegovu brošuru “Muslimani u Sov. Rusiji”, pismo Mehmeda Handžića, koje je preveo i predao El-Huseinu, kopiju pisma na italijanskom jeziku predanog El-Huseinu radi intervencije za Pandžu koji je tada bio u zatvoru u Zagrebu, članak “Naša tolerancija”, pozdravne depeše, koje je dobio nakon govora pred Carevom džamijom u Sarajevu i njegovo saslušanje.

23. maja 1945. Godine

PRESUDA

U IME NARODA JUGOSLAVIJE!

Vojni sud Komande grada Sarajeva sastavljen od drugova majora Mirka Pekića, kao predsjednika vijeća, potpukovnika Hotića Mesuda, druga majora Šahinpašića Hilmije kao članova vijeća, u prisutnosti druga-poručnika Šefkije Hadžiomerovića, kao zapisničara te druga poručnika Vese Jovanovića, kao zastupnika optužbe i MUSTAFE BUSULADŽIĆA kao okrivljenog zbog krivičnih djela označenih u članu 13 i 14 Uredbe o Vojnim sudovima, nakon dne 21. i 22. maja 1945 g. u Sarajevu održanog glavnog pretresa donio je slijedeću

PRESUDU

Okrivljeni MUSTAFA BUSULADŽIĆ, profesor teološke škole sin Smajilov, rođen 1914 g. u Trebinju, srez Trebinje, vjere islamske, oženjen sa dvoje djece, stanuje u Sarajevu Skerlića ul. br. 13.

KRIV JE

Zato što je:

a/ u periodu rata bio kontakt sa Palestinskim muftijom El-Huseinom, njemačkim agentom špijunom i bio mu jedan od najboljih pomagaća za razoran rad među muslimanima u našoj zemlji.

b/ što je bio nastavnik na Imamskoj školi u Gubenu u Njemačkoj gdje su se vaspitavali imami za SS.diviziju “Handžar”.

c/ što je za vrijeme okupacije bio saradnik ustaškog lista “Osvit”, pišući u njemu u duhu fašističke ideologije članke u kojima se napada NOP i pozivaju muslimani u borbu protiv Jugoslavenske Armije.

d/ što je u god. 1942. izdao brošuru pod naslovom “Muslimani u Sovjetskoj Rusiji” u kojoj je iznosio lažne i izmišljene činjenice i podatke o životu muslimana u Sovjetskom Savezu te na taj način reagirao i klevetao našeg saveznika Sovjetski Savez.

e/ što je, koristeći svoj položaj sveštenika zaklanjajući se za vjeru u javnim propovjedima-vazovima pozivao vjernike na vjernost okupatoru a u borbu protiv NOV.

f/ što je od januara do maja 1942 g. bio spiker radio stanice u Rimu te u tom svojstvu pronosio neprijateljsku propagandu i vrijeđao NOP.

Čime je počinio krivična djela iz čl. 13 i 14 Uredbe o vojnim sudovima dakle djelo narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca kažnjiva po čl. 16 o vojnim sudovima, pa se stoga

OSUÐUJE

NA KAZNU SMRTI STRIJELJANJEM, TRAJAN GUBITAK ČASNIH PRAVA I KONFISKACIJU NJEGOVE IMOVINE U KORIST NARODNO-OSLOBODILAČKOG FONDA

O B R A Z L O Ž E N J E

Optužuje se da je pisao članke u ustaškom listu “Osvit” u duhu fašističke ideologije i tako odgojno trovao svijet fašizmom. Nadalje da je napisao brošuru “Muslimani u Sovjetskoj Rusiji” u kojoj je na lažan naćin prikazao položaj Muslimana u Sovjetskom Savezu. Ćime je klevetao i vrijeđao našeg saveznika SSSR. Okrivljeni se brani da je nasijeo fašističkoj propagandi te da je pod tim utiscima pisao pomenute stvari. Priznaje da u tim svojim napisima iznosio laži i neistinite činjenice o SSSR te životu Muslimana u Sovjetskom Savezu. Sud ne može primiti obranu okrivljenoga da je nasijeo fašističkoj propagandi te da je pod takvim utiskom napisao pomenute članke i brošure s obzirom, da je BUSULADŽIĆ Mustafa, profesor – intelektualac, naprotiv po sadržaju i terminologiji vidi se da je okrivljeni iskovani fašistički agent i zakleti neprijatelj NOP, koji u potpunosti vlada sa Gebelsovom tehnikom propagande iz čega jasno izlazi da je svjesno i tendenciozno harangirao protiv NOP sa namjerom da Muslimanske mase stavi u službu okupatora. U tu svrhu iskoristio je neprosvječenost muslimanskih masa da u džamiji, gdje treba da se samo služi Bogu propovjeda mržnju prema istokrvnoj braći i huška na bratoubilački rat šaljući muslimane u razne SS – Handžar Divizije. Brani se da je na tim propovjedima pozivao Muslimane na samoodbranu i na borbu protiv četnika, međutim činjenica je da je SS divizija “Handžar” koju je okrivljeni moralno bodrio svojima predavanjima imamima te divizije u Gubenu u Njemačkoj borila se je u zajednici sa četnicima i Njemcima protiv NOV.

Okrivljeni priznaje da se je sastajao sa palestinskim muftijom EL-Huseinom te da je od njega primao savjete. Poznato je da je palestinski muftija El-Husein bio njemački agent te da je ovih dana uhapšen od naših saveznika. Jasno je kakve je sve mogao savjete dobiti okrivljeni Busuladžić Mustafa od ovako prepredenog fašističkog agenta, kojemu je Mustafa Busuladžić služio vjerno propovjedajući u džamijama da Muslimani idu u Njemačku SS diviziju i da služe interesima okupatora.

Okrivljeni Busuladžić optužuje se da je bio radio-spiker radio stanice u Rimu. Djelo priznaje i ne brani se ni ćim. Živi smo svjedoci kakve su se laži emitovale preko pomenute stanice i na kakav se je sve naćin napadao NOP i naši saveznici

Iz svega gore iznietoga djela su mu dokazana kao i krivično pravna odgovornost pa je sud na osnovu iznietog donio presudu kao u dispozitivnom dijelu.

Pri odmjeravanju kazne sud mu je uzeo kao otežavajuće izdajništvo prema narodu i prema užoj zajednici – Muslimanima, a kao olakšavajuće ništa.

Ostali dio presude temelji se na zakonskim propisima citiranih u dispozitivnom dijelu.

“SMRT FAŠIZMU, SLOBODA NARODU”

Sarajevo, dne 23. maja 1945. g.

(Ovaj feljton je prenesen u nastavcima iz časopisa STAV, broj 158, 2018, uz dopuštenje glavnog urednika Filipa Mursela Begovića kojem se i u ovoj prigodi ps srca zahvaljujem.)

 

Ažurirano: Petak, 30 Ožujak 2018 09:20
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

Facebook

prenesi tekst na facebook

Izbor slika iz galerije

Najnoviji komentari

home search